Regulamin

  • I. INFORMACJE OGÓLNE

Sprzedaż i rezerwację biletów prowadzą bileterzy przy statku Pirat Ustka.

Bilet jest ważny bezterminowo, nie dłużej jednak niż do końca roku, w którym został nabyty.

Wystawiając bilet Armator zgadza się przewieźć pasażera zgodnie z Regulaminem Przewozów. Regulamin Przewozów stanowi integralną część umowy o świadczenie usług przewozowych. Regulamin Przewozów jest wywieszony w ogólnodostępnych miejscach na statku oraz jest dostępny w miejscach sprzedaży biletów.

Zwrotów finansowych nie dokonuje się na statku. Bilet należy zachować przez cały okres podróży i okazywać na każde wezwanie.

Grupa zorganizowana liczona jest od 20 osób. Bilet ulgowy przysługuje młodzieży szkolnej na podstawie ważnej legitymacji, studentom do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej, emerytom powyżej 60 roku życia oraz rencistom.

II. ODPRAWA ARMATORSKA

Pasażerowie powinni zgłosić się do odprawy armatorskiej nie później niż 5 minut przed odejściem statku. Przewoźnik nie gwarantuje przewozu z dokonaną rezerwacją miejsc w przypadku późniejszego zgłoszenia się pasażera.

W czasie okrętowania pasażerowie proszeni są o przedstawienie ważnego biletu.

Dzieci poniżej 12 lat mogą podróżować jedynie pod opieką dorosłych.

Statek odpływa i przypływa z tego samego miejsca postojowego.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Armator nie odpowiada za opóźnione przejście/wyjście statku, anulowane rejsy lub zawinięcie do portów innych niż planowane, w przypadku problemów technicznych lub Siły Wyższej, np. złych warunków atmosferycznych oraz innych czynników niezależnych od przewoźnika. W przypadku odwołania rejsu lub zmiany rejsu z ww. przyczyn Armator nie gwarantuje noclegu oraz innych świadczeń finansowych. W przypadku odwołania rejsu pasażerowi należy się tylko zwrot uiszczonej należności. Pasażer jest zobowiązany do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych jego zachowaniem podczas podróży.

Dowództwo statku może odmówić na pokład pasażera (mimo, że posiada on ważny bilet), który swoim zachowaniem może spowodować zakłócenia porządku. Armator, jego przedstawiciele oraz załoga nie odpowiadają za zagubiony lub zniszczony bagaż, który nie został oddany Armatorowi na przechowanie.

Wszelkie skargi dotyczące obsługi na statku należy kierować do biura Armatora: 76-270 Ustka, Grabno 28, w ciągu 14 dni od zakończenia podróży. Armator zastrzega sobie prawo zmian rozkładu rejsów i cennika bez specjalnego uprzedzenia. W przypadku zwrotu biletów przed rejsem Armator ma prawo do potrącenia 10% opłaty manipulacyjnej.

Nie dokonuje się zwrotu za bilety zagubione lub zniszczone.

INFORMACJE

Ceny rejsów indywidualnych i dla grup zorganizowanych zawierają podatek VAT.

Dzieci do lat 3 podróżują bezpłatnie.

Miejsce postoju statku znajduje się w Sopocie na Molo, po lewej stronie głowicy molo.

Sprzedaż biletów odbywa się bezpośrednio przed statkiem.

Wszystkie formalności można załatwić codziennie od godziny 10:00 do zakończenia rejsów. W czasie rejsu 40-minutowego odbywa się zwiedzanie Zatoki Gdańskiej.

W szczególnych wypadkach istnieje możliwość negocjacji cen.

Grupa zorganizowana to minimum 20 osób.

W przypadku grup zorganizowanych, jeden opiekun na 20 osób ma prawo do otrzymania bezpłatnego biletu.

Przewodnicy grup zorganizowanych, posiadający odznakę PTTK podróżują bezpłatnie.

Armator zastrzega sobie możliwość zmiany danych zawartych w ofercie bez specjalnego zawiadomienia.

Armator zastrzega sobie możliwość odwołania lub wstrzymania żeglugi w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, a także z powodu braku wystarczającej frekwencji bądź czarteru jednostki.