REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

„KONKURS NA DZIEŃ DZIECKA”

§ 1 Organizator i zasady ogólne

 1. Organizatorami konkursu jest Granfish Sp.k. JWM NORD Sp. z o.o.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Tytuł konkursu (dalej zwanego „Konkursem”) brzmi „KONKURS NA DZIEŃ DZIECKA”
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/statekpiracki(dalej zwaną „Stroną Konkursową”). Regulamin jest i będzie dostępny podczas trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni od dnia jego zakończenia na Stronie https://statekpirat.pl/konkurs
 6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Granfish Sp.k. JWM NORD Sp. z o.o.

§ 2 Cel

Celem konkursu jest wyłonienie 3 zwycięzców, którzy otrzymają 1 zestaw zabawek.

§ 3 Warunki udziału

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosi chęć udziału.
 2. Z udziału w konkursie wyłączeni są wspólnicy, a także krewni i powinowaci tych osób oraz osoby pozostające w bliskim stosunku z tymi osobami.

§ 4 Sposób udziału

 1. Jeden uczestnik może dokonać nie więcej niż jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.
 2. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez spełnienie warunków określonych w zasadach konkursu.

§ 5 Termin zgłoszeń i termin rozstrzygnięcia Konkursu

 1. Konkurs trwa od 01.06.2021 r. roku do 30.06.2021 roku.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 05.07.2021 roku.

§ 6 Ocena zgłoszeń

 1. Zwycięzcą konkursu zostanie wybrany Uczestnik, który spełnił wymagania dotyczące konkursu.
 2. Wynik Konkursu jest ostateczny i Uczestnikom nie przysługuje uprawnienie odwołania się od niego, za wyłączeniem sytuacji, w której naruszone zostaną zasady określone w ust. 2 powyżej. W takim wypadku Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od wyniku Konkursu do Organizatorów w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7 Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia do 05.07.2021 roku roku. do godz. 20.00 poprzez umieszczenie ich na Stronie Konkursowej.
 2. Uprawnienie do skorzystania z nagrody określonej w § 8 Regulaminu zostanie przekazane zwycięzcy Konkursu w formie vouchera.

§ 8 Nagroda

 1. Nagrodą dla Uczestnika będącego zwycięzcą Konkursu zestaw zabawek.

2.Organizatorzy mogą według swojego uznania:

 1. Zmienić formę nagrody dla zwycięzcy Konkursu;
 2. Zmienić zakres elementów wchodzących w skład nagrody opisanej w ust.1 i 2 powyżej aż do momentu zakończenia Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatorów.
 3. Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do rezygnacji ze skorzystania z nagrody określonej w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że zwycięzcy Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatorów.
 4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
 5. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
 6. Granfish Sp.k. JWM NORD Sp. z o.o. zobowiązuje się pokryć koszt zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.361 ze zmianami).

§ 9 Zastrzeżenia Organizatorów Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z :

 1. Akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez Uczestnika na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatorów na potrzeby Konkursu, w tym zgody na publikację danych osobowych Uczestnika i ujawnienie na stronie internetowej oraz we wszystkich publikacjach Organizatorów.
 2. wyrażeniem przez Uczestnika na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych z czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu.
 3. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 4. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa.
 8. Akceptacją polityki prywatności https://statekpirat.pl/index.php/informacje-prawne/

REGULAMIN KONKURSU

„KONKURS NA DZIEŃ MAMY”

§ 1 Organizator i zasady ogólne

 1. Organizatorami konkursu jest Granfish Sp.k. JWM NORD Sp. z o.o.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym: „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Tytuł konkursu (dalej zwanego „Konkursem”) brzmi „KONKURS NA DZIEŃ MAMY”
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Organizator przeprowadza Konkurs na stronie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym: https://www.facebook.com/statekpiracki(dalej zwaną „Stroną Konkursową”). Regulamin jest i będzie dostępny podczas trwania Konkursu oraz przez okres 30 dni od dnia jego zakończenia na Stronie https://statekpirat.pl/konkurs
 6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będą przedstawiciele Granfish Sp.k. JWM NORD Sp. z o.o.

§ 2 Cel

Celem konkursu jest wyłonienie 3 zwycięzców, którzy otrzymają 1 Bilet Rodzinny na Rejs Statkiem Pirat w Sopocie oraz kawę z ekspresu na pokładzie Statku dla Mamy –  do wykorzystania do końca sezonu.

§ 3 Warunki udziału

 1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosi chęć udziału.
 2. Z udziału w konkursie wyłączeni są wspólnicy, a także krewni i powinowaci tych osób oraz osoby pozostające w bliskim stosunku z tymi osobami.

§ 4 Sposób udziału

 1. Jeden uczestnik może dokonać nie więcej niż jednego zgłoszenia udziału w Konkursie.
 2. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Strony Konkursowej. Uczestnik dokonuje zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez spełnienie warunków określonych w zasadach konkursu.

§ 5 Termin zgłoszeń i termin rozstrzygnięcia Konkursu

 1. Konkurs trwa od 21.05.2021 r. roku do 24.05.2021 roku.
 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 25.05.2021 roku.

§ 6 Ocena zgłoszeń

 1. Zwycięzcą konkursu zostanie wybrany Uczestnik, który spełnił wymagania dotyczące konkursu.
 2. Wynik Konkursu jest ostateczny i Uczestnikom nie przysługuje uprawnienie odwołania się od niego, za wyłączeniem sytuacji, w której naruszone zostaną zasady określone w ust. 2 powyżej. W takim wypadku Uczestnikowi przysługuje prawo odwołania się od wyniku Konkursu do Organizatorów w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7 Ogłoszenie wyników

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia do do 25.05.2021 roku. do godz. 20.00 poprzez umieszczenie ich na Stronie Konkursowej.
 2. Uprawnienie do skorzystania z nagrody określonej w § 8 Regulaminu zostanie przekazane zwycięzcy Konkursu w formie vouchera.

§ 8 Nagroda

 1. Nagrodą dla Uczestnika będącego zwycięzcą Konkursu jest 1 Bilet Rodzinny na Rejs Statkiem Pirat w Sopocie oraz kawę z ekspresu na pokładzie Statku dla Mamy –  do wykorzystania do końca sezonu.

2.Organizatorzy mogą według swojego uznania:

 1. zmienić formę nagrody dla zwycięzcy Konkursu;
 2. zmienić zakres elementów wchodzących w skład nagrody opisanej w ust.1 i 2 powyżej aż do momentu zakończenia Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatorów.
 3. Zwycięzca Konkursu jest uprawniony do rezygnacji ze skorzystania z nagrody określonej w niniejszym Regulaminie w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem, że zwycięzcy Konkursu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Organizatorów.
 4. Uczestnikom Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia prawa do nagrody na osoby trzecie.
 5. Nagroda nie podlega zamianie na jej równowartość pieniężną.
 6. Granfish Sp.k. JWM NORD Sp. z o.o. zobowiązuje się pokryć koszt zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust.1 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. z 2012 r. poz.361 ze zmianami).

§ 9 Zastrzeżenia Organizatorów Dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie jest równoznaczne z :

 1. Akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez Uczestnika na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatorów na potrzeby Konkursu, w tym zgody na publikację danych osobowych Uczestnika i ujawnienie na stronie internetowej oraz we wszystkich publikacjach Organizatorów.
 2. wyrażeniem przez Uczestnika na wykorzystanie mechanizmu Cookies do tych z wymienionych z czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu.
 3. Uczestnicy Konkursu mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich poprawiania.
 4. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator może w każdym terminie unieważnić Konkurs i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa.
 8. Akceptacją polityki prywatności https://statekpirat.pl/index.php/informacje-prawne/

Informacja o godzinach rejsów

Czartery, grupy zorganizowane

(9:00 - 18:00)
724 24 24 81

Adres:

Cumujemy przy Sopockim Molo